Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Hình ảnh: 
Tệp tin: 
application/pdf iconTai Lieu NVNHTM.pdf — Downloaded 2345 times

Môn học Nghiệp vụ Ngân Hàng giúp học viên tìm hiểu chuyên sâu các nghiệp vụ của ngân hàng: huy động vốn, dịch vụ của ngân hàng, tín dụng, bảo lãnh thanh toán...và các nghiệp vụ ngân hàng trên thị trường tài chính. Từ đó giúp học viên gắn hoạt động của doanh nghiệp với những dịch vụ của ngân hàng một cách thuận lợi và nhanh chóng. Nội dung gồm 4 chương:
Chương một: Tổng quan về ngân hàng thương mại.
Chương hai: Nghiệp vụ huy động vốn và các dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại.
Chương ba: Họat động tín dụng của NHTM.
Chương bốn: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại trên thị trường hối đoái và thị trường chứng khóan.