Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Hình ảnh: 
Tệp tin: 

Đây là tài liệu về quản trị nguồn nhân lực rất hữu ích, đặc biệt cho những bạn đang làm khóa luận về đề tài này.