Bài giảng môn Thủy lực đại cương

Hình ảnh: 
Tệp tin: 
application/rar iconthuy luc.rar — Downloaded 12884 times

 

Lời nói đầu .................................................................................................. ML-1

        Danh mục ký hiệu ....................................................................................... DMKH-1

        Chương 1 ..................................................................................................... 1-1

        1.1. Khái niệm chung .................................................................................. 1-1

        1.2 Khái niệm về chất lỏng trong thuỷ lực.................................................. 1-2

        1.3 Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng .......................................... 1-2

        Chương 2 ..................................................................................................... 2-1

        2.1 Áp suất thuỷ tĩnh ................................................................................... 2-1

        2.2 Tính chất cơ bản của áp suất thuỷ tĩnh.................................................. 2-1

        2.3 Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng. .......................... 2-3

        2.4 Tích phân phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng. ......... 2-4

        2.5 Mặt đẳng áp. .......................................................................................... 2-5

        2.6 Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực ..................................................... 2-5

        2.7 Áp lực chất lỏng lên thành phẳng ......................................................... 2-10

        2.8 Áp lực chất lỏng lên thành cong ........................................................... 2-14

        Chương 3 ..................................................................................................... 3-1

        3.1 Những khái niệm chung ........................................................................ 3-1

        3.3 Phương trình Becnuly của dòng nguyên tố chất lỏng lý tưởng chảy ổn
             định ........................................................................................................ 3-4

        3.4   Phương   trình   Bécnuly   của   dòng   nguyên   tố chất   lỏng   thực   chảy  ổn
             định ........................................................................................................ 3-5

        3.5 ý nghĩa của phương trình Bécnuly ........................................................ 3-6

        3.6 Độ dốc thuỷ lực và độ dốc đo áp........................................................... 3-7

        3.7 Phương trình Bécnuly cho toàn dòng chất lỏng thực chảy ổn định ...... 3-8

        Chương 4 ..................................................................................................... 4-1

        4.1 Các dạng tổn thất cột nước.................................................................... 4-1

        4.2 Phương trình cơ bản của dòng chất lỏng chảy đều ............................... 4-1

        4.3 Hai trạng thái chuyển động của chất lỏng ............................................. 4-3

        4.4 Tổn thất dọc đường của dòng chảy đều ................................................ 4-3

        4.5 Tổn thất cục bộ...................................................................................... 4-5

        Chương 5 ..................................................................................................... 5-1

        5.1 Khái niệm chung ................................................................................... 5-1

        5.2 Dòng chảy ổn định qua lỗ nhỏ thành mỏng .......................................... 5-2

        5.3 Dòng chảy qua lỗ to thành mỏng .......................................................... 5-3

.4 Dòng chảy ổn định qua vòi ................................................................... 5-4

        Chương 6 ..................................................................................................... 6-1

        6.1 Khái niệm và các công thức cơ bản vềđường ống ............................... 6-1

        6.2 Tính toán thuỷ lực đường ống dài ......................................................... 6-2

        6.3 Tính toán thuỷ lực đường ống ngắn ...................................................... 6-6

        Chương 7 ..................................................................................................... 7-1

        7.1 Những khái niệm cơ bản ....................................................................... 7-1

        7.2 Các yếu tố thuỷ lực mặt cắt kênh .......................................................... 7-1

        7.3 Mặt cắt có lợi nhất về thủy lực.............................................................. 7-3

        7.4   Tính   kênh   theo  phương   pháp  đối   chiếu   với   mặt   cắt   có   lợi   nhất   về
             thủy lực .................................................................................................. 7-5

         Chương 8 .................................................................................................... 8-1

        8.1 Những khái niệm cơ bản ....................................................................... 8-1

        8.2 Năng lượng đơn vị của mặt cắt ............................................................. 8-2

        8.3 Độ sâu phân giới ................................................................................... 8-3

        8.4 Độ dốc phân giới ................................................................................... 8-6

        8.5 Hai trạng thái chảy ................................................................................ 8-7

        8.6 Cách tính và vẽđường mặt nước trong kênh ........................................ 8-7

        Chương 9 ..................................................................................................... 9-1

        9.1 Khái niệm chung và cách chia đoạn...................................................... 9-1

        9.2 Phương trình cơ bản của dòng chảy trong sông .................................... 9-1

        9.3 Xác định các yếu tố thủy lực của mặt cắt và độ nhám lòng sông ......... 9-3

        Chương 10 ................................................................................................... 10-1

        10.1 Khái niệm chung ................................................................................. 10-1

        10.2 Các dạng nước nhảy ............................................................................ 10-2

        10.3 Nước nhảy hoàn chỉnh ........................................................................ 10-3

        10.4 Nước nhảy ngập .................................................................................. 10-6

        Chương 11 ................................................................................................... 11-1

        11.1 Khái niệm chung ................................................................................. 11-1

        11.2 Công thức tính toán đập tràn ............................................................... 11-3

        11.3 Đập tràn thành mỏng ........................................................................... 11-4

        11.4 Đập tràn mặt cắt thực dụng ................................................................. 11-7

        11.5  Đập tràn đỉnh rộng ............................................................................. 11-9

        11.6:  Tính đập tràn đỉnh rộng chảy không ngập. ....................................... 11-12

        Chương 12 ................................................................................................... 12-1

 12.1 Nối tiếp chảy đáy ................................................................................ 12-1

        12.2 Nối tiếp chảy mặt ................................................................................ 12-3

        12.3 Tiêu năng ở hạ lưu công trình ............................................................. 12-7

       Danh mục chỉnh sửa.................................................................................... DMCS-1

       Tài liệu tham khảo....................................................................................... TLTK-1

                                                                                                                      ml-3